کیت تست اعتیاد – ادراری

انواع کیت تست اعتیاد ادراری – تک تستی و چند تستی آبون ABON و سایر برندها . آزمایش تست اعتیاد توسط کیت در منزل

مت آمفتامین و آمفتامین

مرفین

متادون

ب2

ترامادول

شیشه و گل

سه تستی

چهارتستی