ارور و خطاهای دستگاه تست قند خون اکیوچک accu-check اینستنت

خطای دستگاه قند خون آکیوچک accu-check

لطفا فقط و فقط جهت خرید دستگاه آکیوچک تماس بگیرید.

برای تعمیرات تماس نگیرید

قیمت دستگاه با 25 عدد نوار و 10 عدد لانست (سوزن) یک میلیون تومان می باشد.

توجه داشته باشید که زمانی که دستگاه تست قند خون اکیوچک accu-check اینستنت خطا می دهد معمولا قطعات داخلی آن مستهلک شده اند و ممکن است در نتیجه تست ایجاد خطا شوند. از طرفی با توجه به ارزان بودن این دستگاه توصیه می شود تا دستگاه جدیدی خریداری شود . 

قند خون اکیوچک  بهترین دستگاه تست قند خون به شمار می رود . زیرا نه تنها نتایج آن سریع هستند بلکه با دقت بالا برخوردارند . مهم تر آنکه نوار تست قندخون accu check نیز براحتی قابل تهیه است . جهت خرید دستگاه تست قند خون اکیوچک یا گلوکومتر با ما تماس بگیرید . قند خون اما در زمان استفاده ممکن است با خطاها و ارور های مواجه شویم . در این بخش می خوایم به معنی ارور دستگاه قند خون اکیوچک accu-check مدل اینستنت بپردازیم . کد خطا و Err بر روی نمایشگر برای تمامی پیام های خطای کد شده اگر هرکدام از پیام های خطای زیر در هر زمانی بر روی نمایشگر ظاهر شد، فورا های خطا در فصل تعمیر و نگهداری و عیب یابی دستگاه اندازه گیری در راهنمای استفاده مراجعه کنید.

لطفا فقط و فقط جهت خرید دستگاه آکیوچک تماس بگیرید.

برای تعمیرات تماس نگیرید

قیمت دستگاه با 25 عدد نوار و 10 عدد لانست (سوزن) یک میلیون تومان می باشد.

 

1-E ً ممکن است نوار تست آسیب دیده باشد، بطور مناسب وارد نشده باشد یا قبال مورد استفاده قرار گرفته باشد. نوار تست را خارج و دوباره وارد کنید یا در صورتی که آسیب دیده یا قبال از آن استفاده شده است آن را تعویض کنید.

3-E خطایی در دستگاه اندازه گیری یا نوار تست رخ داده است. تست قند خون را تکرار کنید. در صورت ظاهر شدن یک کد ثانوی 3-E ،با محلول کنترل و یک نوار تست جدید، تست کنترل انجام دهید.
• در صورتی که نتایج تست کنترل در محدوده قابل قبول قرار دارد، روند مناسب تست را دوباره مرور کنید و تست قند خون را با نوار تست جدید تکرار کنید.
• اگر نتیجه تست کنترل، خارج از محدوده قابل قبول قرار دارد، بخش درک نتایج تست کنترل خارج از محدوده را در فصل تست های کنترل در راهنمای استفاده مشاهده کنید.
این خطا می تواند زمانی رخ دهد که درب ظرف نوار تست محکم بسته نشده باشد. نوارهای تست ممکن است به دلیل نگهداری یا کار نامناسب آسیب دیده باشند. در موارد نادری، ممکن است کد خطای 3-E بیانگر باال بودن شدید قند خون و قرار گرفتن آن در خارج از محدوده اندازه گیری سیستم باشد. اگر احساس نمی کنید که قند خون تان بسیار باال باشد، تست قند خون را تکرار کنید. بخش نتایج غیرطبیعی تست قند خون را در فصل تست
های قند خون راهنمای استفاده مشاهده کنید. اگر کد 3-E همچنان برای تست قند خون شما ظاهر شد، بالفاصله با پزشک یا متخصص بیماری قند خود تماس بگیرید.

4-E میزان کافی خون یا محلول کنترل برای اندازه گیری بر روی نوار تست قرار نگرفته است یا
پس از شروع تست بر روی آن قرار گرفته است. نوار تست را دور بیندازید و تست قند خون یا تست کنترل را تکرار کنید.

6-E خون یا محلول کنترل قبل از چشمک زدن نماد قطره بر روی صفحه نمایش روی نوار تست قرار گرفته اند. نوار تست را دور بیندازید و تست قند خون یا تست کنترل را تکرار کنید.

7-E خطای الکترونیکی رخ داده است. باتری ها را خارج کنید، دکمه دستگاه اندازه گیری را فشار وارد کنید. تست قند خون یا دهید و حداقل به مدت 2 ثانیه نگه دارید، سپس باتری ها را مجددا تست کنترل انجام دهید.

8-E دما باالتر یا پایین تر از محدوده دمایی مناسب سیستم است. برای اطالع از شرایط عملکرد سیستم، به بروشور موجود در نوار تست مراجعه کنید. به مکانی با شرایط مناسب بروید و تست قند خون یا تست کنترل را تکرار کنید. بصورت مصنوعی دستگاه اندازه گیری را گرم یا سرد نکنید.

9-E باتری ها تقریبا
باتری ها پیام ظاهر شد، باتری ها را دوباره خارج کنید، دکمه دستگاه اندازه گیری را فشار دهید و ً وارد کنید. حداقل به مدت 2 ثانیه نگه دارید، سپس باتری ها را مجددا

لطفا فقط و فقط جهت خرید دستگاه آکیوچک تماس بگیرید.

برای تعمیرات تماس نگیرید

قیمت دستگاه با 25 عدد نوار و 10 عدد لانست (سوزن) یک میلیون می باشد.

10 E ممکن است الزم باشد ساعت داخلی دستگاه اندازه گیری تنظیم مجدد شود. دکمه اندازه
ً تنظیم کنید. گیری را فشار دهید. اگر زمان و تاریخ تنظیم شده بود، الزم است آن ها را مجددا بخش زمان و تاریخ را در فصل سیستم جدید شما راهنمای استفاده مشاهده کنید.

11 E ممکن است نوار تست آسیب دیده باشد. تست قند خون یا تست کنترل را با یک نوار تست جدید تکرار کنید.

معنی خطای 12 E ممکن است نمونه خون شما حاوی مقادیر بالا اسکوربات باشد. با پزشک یا متخصص بیماری قند تماس بگیرید.

ارور E-13 ممکن است محلول یا ماده خارجی بر روی نوار تست قرار داشته باشد. نوار تست را خارج و دوباره وارد کنید یا تست قند خون یا تست کنترل را با یک نوار تست جدید تکرار کنید. در صورت تکرار خطا، با Roche تماس بگیرید.

خطای 14 E خطای الکترونیکی رخ داده است . تعمیر دستگاه قند حون توصیه می شود .

لطفا فقط و فقط جهت خرید دستگاه آکیوچک تماس بگیرید.

برای تعمیرات تماس نگیرید

قیمت دستگاه با 25 عدد نوار و 10 عدد لانست (سوزن) یک میلیون می باشد.